032/310-040, info@kostanov.co.rs

Факултети и високе школе

Информације

Факултети нуде савремени систем студирања, студенти стичу знања и способности да се укључе у процесе убрзаног технолошког развоја и брзих промена пословних метода, поступака и организације привредних активности и у том контексту организују послове који остварују максимизацију профита.

Студенти овладавају применом научних и стручних достигнућа за обављање послова и извршавање задатака у комерцијалним, финансијским, рачуноводственим, маркетиншким и другим функцијама пословања предузећа.

Више информација можете добити на:

032/ 322-471, 322-636

Имате питање?